A Billion Boy vh Distelhof Z verkocht

Yves Awouters 26/10/2021 23:10 <1 min

De beloftevolle A Billion Boy vh Distelhof Z verlaat stal Awouters. De 4-jarige hengst werd verkocht naar Ierland.